Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hızlı Okuma Kursu
Kültür Belgeseli
Akademik Kadro
Ziyaretçi Sayısı
228839
 

 

 Neden TübikamNeden TÜBİKAM?
Yeni Çağ, Yeni Bilgi ve Yeni Yönetim

Sorunlar:


 

1. Kurum içi ilişkilerde iletişim kopukluğu 

2. Kurumun yönetici - personel ilişkilerinde ciddi iletişim sıkıntıları bulunmaktadır.


3. Medya ile sağlıklı iletişim kurulamamış olması ciddi sakıncalar doğurmaktadır.4. Zamanı etkili ve verimli kullanmak yeni çağda büyük bir önem kazanmıştır.

5. Büyük kentte çalışmak yoğun olarak stres altında kalmak demektir.

6. Yaptığımız araştırmalar yöneticinin olaylar karşısında risk almaktan kaçındığını göstermektedir.

7. Sadece ceza, yasa ve yönetmeliklerle işler yürütülememektedir. İkna yöntemleri konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır.

8. Özel sektör de dâhil olmak üzere Türkiye’de hiçbir kurum stratejik plan çerçevesinde işlerini yapma disiplinine uymadığı gibi kurumlardaki personel de bu bilinçte bir eğitimden  geçirilememektedir.
Üniversitelerin önemli bir kısmı bu bilgilerin kuramsal ve uygulamalı bölümlerini henüz eğitime sokmamıştır. Bir kısmı sadece yüksek lisans ve doktora düzeyinde kuramsal bilgi vermektedir.

Yüksek Lisans düzeyindeki yönetici yetiştirme programı, kurum ve kuruluşların gereksinme duydukları yönetim alanlarına yönelik çok sayıdaki kısa süreli kurs, seminer vb. eğitimleri vermek amacıyla kurulmuş olan TODAİE'nin (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü)’nün eğitim programlarını incelediğimiz zaman yukarda anlattığımız ders ve eğitim programlarına yer verilmediği görülmüştür.

Yeni Çağda Gelişmiş Ülkeler Ne Yapıyor?

1. Ülkelerin kamu kurumları hızla yeniden yapılandırılmaktadır.

2. Yeni çağın koşullarına uygun personel eğitimini büyük bir ciddiyetle sürdürmektedirler.

3. Dünyadaki kıran kırana rekabete hızla hazır hale gelmektedirler.
4. Özel sektör ise insan kaynakları kavramını yukarıda saydığımız sorunlara göre yönlendirmektedir.

Ülkemizde Durum Nedir?

Özellikle İstanbul’da büyük şirketler bu eksikliğin farkına varmıştır. Bu şirketler, kısa süreli eğitim, zaman zaman da konferanslar yoluyla başarı, liderlik, bilgi kullanımı ve kurum kalitesini yükseltme dersleri düzenlemektedir.

Eğitim İki Biçimde Yapılmaktadır:

1. Bazıları yüksek ücretler vererek yurt dışından bilim adamları ve uzmanlar getirmektedir.
2. Bazıları da ülkemizde kurulmuş yeni özel eğitim şirketlerine bunu yaptırmaktadır.Bu bir sorun mudur? Evet bu bir sorundur; çünkü,

a. Yabancılar bu alanda kendi ülke koşullarına uygun bilgi üretmekte ve eğitim vermektedirler. Bilgiyi ülke koşullarına ve ülkemizin yönetici profiline uygun hale getirememektedirler. Böyle bir zorunluluk da hissetmemektedirler. Verilen bilgilerin bir kısmı yararlı olurken büyük bir kısmı yarar yerine zarar verecek özellikler taşımaktadır.
b. Özel eğitim şirketleri ise eğitim ve öğretim araçlarını yine yurt dışından getirmektedirler. İnsan ve toplum davranışlarının iyileştirilmesine yönelik bu bilgiler her toplumda farklı etkiler yarattığı için yararlı olmamaktadır. Hatta bazı bilgiler ciddi zararlar vermektedir.
c. Bilgiyi veren kişiler genellikle amatörler olmaktadır. Bu konuda batı ülkelerinde ya da ülkemizde kısa süreli (üç aylık) eğitim semineri bilgisine sahiptirler.
d. Oysa bu bilgiler ciddi alan araştırması, hedef kitle analizlerine dayandırılmaktadır. Böyle olmadığı takdirde verilen bilgilerin büyük bir kısmı geçersiz yaldızlı sözler hâline gelmektedir.


e. Bilgiler bir bütün hâlinde değil parça parça verilmektedir. Parça bilgiler âdeta bütün bilgi gibi sunulmaktadır.

f. NLP, İkna Yöntemleri veya Beden Dili tek başına başarıyı getiren bilgi alanlar değildir. Oysa ülkemizde böyle sunulmaktadır.Bu bilgiler bütüncü (holistic) bir bakış açısı oluşturmak içindir.Her ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik gerçekleri farklıdır. Her ülkede başarılı yönetim bu gerçeklerden beslenir.

Her Ülkenin Yönetimi Kendi Koşullarına Göredir.

 

Ülkemizde kamu kurumu yöneticileri toplumun geleceğini ilgilendiren çok önemli konularda karar vermektedir.

Özel sektör yöneticileri ise dolaylı olarak toplumun kaderini etkileyen kararlar vermektedir.
Yönetici İçin Bilgi Tarihsel Boyutu ile Verilmelidir.

Kişisel gelişim ve liderlik bilgisinin tarihsel bir boyut üzerine oturtulması gerekmektedir. Bilgi tarihsel boyut üzerine oturmadığı zaman yanıltıcı olabildiği gibi zararlı da olmaktadır. (1990’lı yıllarda enerji konusunda alınan kararların ülkemize verdiği zarar, deprem konusundaki tedbirsizlik buna örnektir.)

Yönetici İçin Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı

Günümüzde yöneticinin âdeta ekmeği ve suyu hâline gelmiş özelliklerden biri de bilgi teknolojilerinin kullanımıdır. Yaptığımız araştırmalar, yöneticilerimizin önemli bir kısmının bir bilgi teknolojileri eğitimi almadıklarını, bilgisayarı kendi becerileri ile kullandıklarını göstermektedir.
Yöneticiye Bilgi Teknolojileri öğretim düzeyi ne olmalıdır?

a. Temel bilgisayar programlarını tam ve eksiksiz kullanabilme becerisi, yazım, sunum, istatistik ve internet kullanımı bilgilerini içermelidir. 


b. Yönetici basit bilgisayar programı yazılımı becerisini de kazanmalı, gerektiğinde çalışma alanında basit ve etkili program yazacak düzeye gelmelidir.


Bu seminerlerde yöneticilerimize temel işletim programlarının kullanımı, internet kullanımı, sunum yapma teknikleri, hassas grafik ve tasarımların yapılması, istatistik verileri gibi alanlarda bilgi ve beceri kazandırılmalıdır.TÜBİKAM
Ülkesini ve ülkesinin insanlarını her şeyden çok ve öncelikli seven kimseler tarafından kuruldu. Hiçbir kurum ve kuruluştan destek almamaktadır. Üyelerinin kendi öz gücüne dayanan bağımsız bir kuruluştur.


Ülkemizin bugün ve gelecekte sağlıklı ve etkin bir biçimde yönetilmesi için nitelikli insan kaynağı oluşturmak amacını çok önemli ve gerekli sayar.

Bu amaçla dünyadaki gelişmeleri izler, yeni bilgi ve belgeleri toplar.
Bilimsel alan araştırmaları yapar.

Ülkemizin gereksinmesi olan önemli bilgileri üretir, yayar, eğitim seminerleri aracılığı ile nitelikli yönetici ve insan kaynağının oluşturulması için çalışır.
TÜBİKAM
Ülkemize ait var olan veya ortaya çıkacak özel sorunların belirlenmesini, bilimsel olarak incelenmesini ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin belirlenmesini amaçlar.TÜBİKAM
Demokrasinin yeni bilgilerle beslenerek büyüyeceği inancıyla demokrasimiz için gerekli bilgi kaynaklarını, araştırır, bulur, izler; Bu bilgileri medya aracılığı ile kamuoyuna, eğitim yoluyla genç kuşaklara aktarır.

TÜBİKAM
Konferanslar, basın bildirileri, aylık raporlar, eğitim seminerleri ile yönetici adaylarımızın ve yöneticilerimizin bilgi, tutum ve davranışlarının eğitilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlar.

TÜBİKAM’IN HEDEFİ
Yaptığı çalışmaların zaman içinde gelişip büyüyerek TÜBİKAM’ın gerçek bir bilimsel akademi hâline gelmesi için özel bir çaba gösterir.

 

Bu Bölüm 5441 Defa Ziyaret Edilmiştir...


Anasayfa Anasayfa İletişim
 

Anasayfa Anasayfa İletişim iletişim maili